• Terminarz

    • Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
     w Strzelcach Krajeńskich:

      

     Rok szkolny 2022 / 2023

     TERMINY REKRUTACJI

     do klas pierwszych
     Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

     WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY

     1. Złożenie wniosku (podania) o przyjęcie do szkoły - od 16 maja do 21 czerwca 2022 roku (dostępne tutaj).
     2. Składanie świadectw ukończenia szkoły ponadpodstawowej i zaświadczeń o wynikach ósmoklasisty
      od 24 czerwca do 13 lipca 2022 roku.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      –  21 lipca 2022 roku
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty 
      –  do 29 lipca 2022 roku do godz. 15.00;
     5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
      –  1 sierpnia 2022 roku do godz. 14.00.
     6. Ponadto należy dostarczyć:

      • dwie fotografie podpisane na odwrocie.
      • karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej
      • akt urodzenia (kserokopia)
      • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza rodzinnego
      • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po otrzymaniu skierowania ze szkoły)
      • finaliści, laureaci konkursów lub wolontariusze – zaświadczenie lub kopia dyplomu.
      • kandydaci do klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia: podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu

      

      


      

     1. O przyjęciu do technikum decyduje suma punktów     zdobytych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w tym:

     1. za wyniki egzaminu ósmoklasisty
      1) wynik przedstawiony w procentach z:   
         a) języka polskiego,                                                                                                          
         b) matematyki ,     
             – mnoży się przez 0,35;  
      2) wynik przedstawiony w procentach z:
         języka obcego nowożytnego 
             – mnoży się przez 0,3.
     2. za ocenę z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki:
      • ocena celująca – 18 pkt.
      • cena bardzo dobra – 17 pkt.
      • ocena dobra – 14 pkt.
      • ocena dostateczna – 8 pkt.
      • ocena dopuszczająca - 2 pkt.
     3. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 pkt.
     4. aktywność społeczna - 3 pkt.


     2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Branżowej    Szkoły I stopnia decyduje:

     1. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
     2. ukończenie szkoły podstawowej (świadectwo ukończenia szkoły),
     3. posiadanie umowy o praktyczną naukę zawodu, podpisanej przez pracodawcę,
     4. w przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc, oprócz spełnienia warunków wymienionych w pkt. 2.2 i 2.3, zostaną zastosowane kryteria punktowe określone w pkt. 1. 

      

     BILANS PUNKTÓW:


     za trzy egzaminy ośmioklasisty
     za cztery przedmioty ze świadectwa
     za świadectwo z wyróżnieniem
     za szczególne osiągnięcia
     za aktywność społeczną
      
     maksimum 100 punktów
     maksimum 72 punkty
     7 punktów      
     maksimum 18 punktów    
     3 punkty

     RAZEM                                                                     200 PUNKTÓW

      

     ZAPRASZAMY!